FYSIEK DOMEIN

In het fysieke domein ondersteunen wij bij inkoop- en aanbestedingstrajecten voor infrastructurele projecten en beheer en onderhoudscontracten voor de openbare ruimte.

Europese Aanbesteding inspecties openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

Europese Aanbesteding inspecties openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

Om te weten hoe de installaties eraan toe zijn voert de gemeente inspecties uit. Deze inspecties zijn onderverdeeld in vier segmenten. De gemeente heeft PSI ingeschakeld om de aanbesteding voor te bereiden zodat zij dezen konden aankondigen en partijen erop kunnen inschrijven. Voor twee van de inspecties van de assets in de openbare ruimte zijn de aanbestedingen afgerond en partijen gecontracteerd. Het gaat om de veiligheidsinspectie van de elektrische installaties – geven de installaties de juiste signalen af waarmee vanuit het systeem veiligheid is gegarandeerd. De andere inspectie heeft te maken met avond/nachtcontrole – is de verlichting in de avond/nacht aan en overdag uit. Wanneer dit niet het geval is, lost de aannemer het mankement op en voert de juiste gegevens in de mast. Voor de andere twee inspecties is de aanbesteding in voorbereiding.

Ondersteuning aanbesteding Apollohal

Ondersteuning aanbesteding Apollohal

De Gemeente Amsterdam vroeg PSI voor begeleiding bij het uitschrijven van aanbestedingstrajecten voor renovatie en topsportvriendelijk maken van de Apollohal. In het grote complex – beter bekend als de Basketbaltempel – houdt de eredivisie trainingen en wedstrijden. In 3 meervoudig onderhandse trajecten en 1 enkelvoudige aanbesteding werden de bouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden uitgezet. Waaronder het plaatsen van neerlaatbare scheidingswanden, telescopische tribunes en de levering van elektronische scoreborden. De grote zaal met houten vloer en tribunes biedt plaats aan ruim 900 bezoekers. Naast belijningen voor basketbal, voetbal, badminton, volleybal biedt het ook faciliteiten voor de schermsport. Daarnaast zijn deze zalen beschikbaar als gymzaal voor onderwijsinstellingen uit de buurt.
De aanbesteding is succesvol afgerond. 4 verschillende partijen – gecontracteerd door middel van samenwerking – voeren het werk op dit moment uit.

Aanbesteding afvaleiland Ten Katemarkt

Aanbesteding afvaleiland Ten Katemarkt

De Ten Katemarkt produceert evenals iedere andere markt veel afval. Op een unieke manier voeren zij dit afval tijdens de markturen af via een afvaleiland. Voor dit afvaleiland is een plek gecreëerd op de markt zelf waar marktkooplieden hun afval kunnen brengen dat persmachines direct verwerken. Bijzonder is dat het afval gescheiden wordt ingezameld. Zo staan er containers voor restafval, gft en papier/karton. Een beheerder is verantwoordelijk voor goed gebruik van de machines en dat veiligheid is gegarandeerd. Het afvaleiland is zo gesitueerd dat alleen marktkooplieden toegang hebben en als er geen markt is, is de locatie afgesloten. Een afvalinzamelaar leegt de containers. De beheerder heeft een leasecontract afgesloten voor het onderhoud van machines. PSI heeft een inkoopstrategie geschreven om het contract te verlengen en de werkzaamheden uit te laten voeren.

Europese Aanbesteding onderhoudscontract tunneltechnische installaties Spaarndammer-, Michiel de Ruiter- en IJtunnel

Europese Aanbesteding onderhoudscontract tunneltechnische installaties Spaarndammer-, Michiel de Ruiter- en IJtunnel

Wanneer een tunnel langer is dan 850m bepaalt de nationale tunnenwetgeving aan welke eisen deze tunnel moet voldoen. Aanvullend geldt een Europese richtlijn voor tunnels langer dan 500m die onderdeel zijn van het trans-Europese wegennet. Een goed werkend camerasysteem is een van de eisen. Via deze systemen houden wegverkeersleiders de tunnels 24/7 vanuit verkeerscentrales in de gaten. Bij incidenten kunnen ze de tunnel afsluiten, installaties in de tunnel bedienen en de hulpdiensten alarmeren. Wanneer camera’s niet naar behoren functioneren, ontstaan er onveilige situaties. Het dus is van essentieel belang dat de 30 of 40 installaties goed en tijdig onderhouden worden om te voorkomen dat ze uitvallen. PSI bereidde de Europese Aanbesteding voor. De gunningscriteria waren dat de aannemer zowel de beste prijs bood als de beste kwaliteit. De gemeente Amsterdam is content met de geslaagde aanbesteding en heeft naar tevredenheid een partij voor 6 jaar gecontracteerd.

Projectleider LEDtransitie Overspanningen Openbare Verlichting

Projectleider LEDtransitie Overspanningen Openbare Verlichting

Voor de Directie Verkeer & Openbare Ruimten van de gemeente Amsterdam is PSI projectleider bij het realiseren van LEDtransitie. Dit project maakt deel uit van een groter programma waarbij de gemeente de traditionele verlichting in de stad omzet naar duurzame led verlichting. Naast lichtmasten zijn er in de openbare ruimte ruim 9000 overspanningen. Waar straten te smal zijn voor lichtmasten – omdat ook andere noodzakelijke voorzieningen zijn aangebracht -, geven overspanningen een rustiger straatbeeld. Aan staaldraden van gevel naar gevel hangen lampen die ook verLED worden. De opdracht aan PSI is uitgebreid met de inspectie van gevelverbindingen en staaldraden. Zijn deze nog solide zodat veiligheid gegarandeerd is? Waar nodig vervangt de aannemer deze en brengt LEDverlichting aan. Wanneer de klus is geklaard bespaart de gemeente Amsterdam fors op haar uitgaven.

Concurrentiegerichte dialoog ten behoeve van aanplant en vervanging bomen – Gemeente Woerden

Concurrentiegerichte dialoog ten behoeve van aanplant en vervanging bomen – Gemeente Woerden

Gemeente Woerden streeft naar een – in alle opzichten – gezond bomenareaal waarvan de samenstelling voldoet aan de beleidsambities. PSI heeft samen met de gemeente de keuze gemaakt de aanbestedingprocedure volgens de concurrentiegerichte dialoog (3 fasen) uit te voeren.

Het doel voor het komende decennium is de totale vervangingsopgave te gunnen aan een kundige samenwerkingspartner met de economisch meest voordelige inschrijving met de juiste houding. Ambitie: de opdracht in kleine stappen uitvoeren waardoor de impact kleiner is voor de maatschappij, het (micro) klimaat, de ecologie, het landschap, wonen en recreatie; samen met de inwoners van Woerden een begin te maken aan een hernieuwd bomenbestand dat past bij het landschap, van toegevoegde waarde is voor de ecologie, bestand is tegen de effecten van klimaatverandering, de effecten hiervan voor de omgeving kan verminderen én de aantrekkelijkheid van Woerden voor een lange tijd kan waarborgen. Ondertekening overeenkomst.