OPDRACHTGEVERS

Op het gebied van inkoop helpt PSI organisaties in de publieke sector vooruit. PSI ondersteunt onder andere bij het implementeren en borgen van een efficiënt inkoopproces en het behouden van kwaliteit van dienstverlening door efficiënt contractmanagement en contractbeheer. PSI is actief in vier domeinen: Fysiek, Sociaal en ICT en Organisatie Inrichting. De opdrachtgevers zijn heel verschillend: provincies, grote en kleine gemeenten en onderwijsinstellingen. Bij veel gemeenten is PSI zelfs de vaste inkoopadviseur. Onze klanten kunnen bovenstaande beamen. Wilt u specifieke referenties of informatie over de projecten? Mailt u naar info@psi-inkoop.nl of bel ons 033 303 77 10.

Spendanalyse geeft OWO inzicht in uitgaven

Spendanalyse geeft OWO inzicht in uitgaven

Voor de gemeente OWO – Opsterland Weststellingwerf Ooststellingwerf – leverde PSI een spendanalyse van 2019 en het eerste halfjaar 2020. Deze hebben tot resultaat dat de gemeente op elk niveau binnen de organisatie inzicht heeft in haar uitgaven. Met deze betrouwbare en actuele inkoopgebonden analyse kunnen de adviseurs op de afdeling financiën van de gemeente nog meer in control zijn met de gemeentelijke uitgaven. Waar nodig en gewenst kan PSI adviseren over mogelijkheden tot besparing, strategie en professionalisering.

Concurrentiegerichte dialoog ten behoeve van aanplant en vervanging bomen – Gemeente Woerden

Concurrentiegerichte dialoog ten behoeve van aanplant en vervanging bomen – Gemeente Woerden

Gemeente Woerden streeft naar een – in alle opzichten – gezond bomenareaal waarvan de samenstelling voldoet aan de beleidsambities. PSI heeft samen met de gemeente de keuze gemaakt de aanbestedingprocedure volgens de concurrentiegerichte dialoog (3 fasen) uit te voeren.

Het doel voor het komende decennium is de totale vervangingsopgave te gunnen aan een kundige samenwerkingspartner met de economisch meest voordelige inschrijving met de juiste houding. Ambitie: de opdracht in kleine stappen uitvoeren waardoor de impact kleiner is voor de maatschappij, het (micro) klimaat, de ecologie, het landschap, wonen en recreatie; samen met de inwoners van Woerden een begin te maken aan een hernieuwd bomenbestand dat past bij het landschap, van toegevoegde waarde is voor de ecologie, bestand is tegen de effecten van klimaatverandering, de effecten hiervan voor de omgeving kan verminderen én de aantrekkelijkheid van Woerden voor een lange tijd kan waarborgen. Ondertekening overeenkomst.

Aanbesteding afsluiten raamovereenkomst aanschaffen hardware – Plateau Integrale Kindcentra Assen

Aanbesteding afsluiten raamovereenkomst aanschaffen hardware – Plateau Integrale Kindcentra Assen

Plateau Integrale Kindcentra Assen nam in haar strategisch beleidsplan 2019-2023 ICT-doelstellingen op. PSI is gevraagd een Europese aanbesteding ICT Hardware voor de centrale inkoop van hardware in de markt te zetten. Op centraal niveau zijn met inschrijvers raamovereenkomsten voor de aanschaf afgesloten.

Hierdoor zijn de volgende voordelen ontstaan:
• schaalvoordeel resulterend in kostenbesparingen;
• uniformiteit in voorwaarden;
• borging en optimalisatie van de compatibiliteit en kwaliteit van ICT hardware;
gedegen contractmanagement en beheer, resulterend in ontlasting van (de ICT medewerkers van) de scholen.

De scope van de raamovereenkomst betrof daarnaast: levering van hardware, verlenen van aanvullende diensten zoals het instrueren van gebruikers bij de levering van schoolborden, het aansluiten van desktops, het bestikkeren van laptops en tablets, het leveren van aanverwante randapparatuur en accessoires als toetsenborden, opladers etc.

Meervoudig onderhandse aanbesteding vervangen sportverlichting turnhal Amsterdam

Meervoudig onderhandse aanbesteding vervangen sportverlichting turnhal Amsterdam

De gemeente Amsterdam schakelde PSI in de meervoudig onderhandse aanbesteding te begeleiden voor het vervangen van sportverlichting in Sportcentrum Sloten (voorheen SportXperience Amsterdam). Deze multifunctionele sport- en evenementenlocatie beschikt over een grote turnhal met een oppervlakte van 2500 m2

Het beoogde doel: de functie van de sporthal te continueren met een verbeterde verlichting in de turnhal. De opdracht van de gemeente was de huidige TL- (sport)verlichtingsinstallatie te vervangen door een LED-verlichtingsinstallatie. Voordelen hiervan zijn energiebesparing, lange levensduur, minder vervangingskosten. Binnen deze aanbesteding was de planning een cruciale factor. Een uitdaging voor de opdrachtnemer om binnen 6 weken alle werkzaamheden uit te voeren. De gemeente selecteerde een partij op basis van een plan van aanpak en een inschrijvingsprijs.

Meervoudig onderhandse aanbesteding onderhoud en verbetering vloeren gemeentelijke sporthallen Amsterdam

Meervoudig onderhandse aanbesteding onderhoud en verbetering vloeren gemeentelijke sporthallen Amsterdam

In verschillende gemeentelijke sporthallen waren de vloeren toe aan vervanging van de toplaag. Het doel van de werkzaamheden was onderhoud en verbetering van de vloeren, zodat de functie van de sporthal gecontinueerd kan worden. PSI werd gevraagd een meervoudig onderhandse aanbesteding te begeleiden.

Sporthal Wethouder Verheij wordt gezien als een apart perceel omdat de situatie hier complexer is. De oppervlakte van de desbetreffende sporthal is aanzienlijk met 1371 m². Daarnaast gaf de gemeente Amsterdam aan dat de planning een cruciale factor is binnen deze aanbesteding. Partijen hadden maximaal 6 weken de tijd om de vloerafwerking in alle sporthallen uit te voeren. Op basis van een plan van aanpak en een inschrijvingsprijs is een partij geselecteerd voor het uitvoeren van het werk.

Raamovereenkomst gladheidsbestrijding in Woerden en Oudewater

Raamovereenkomst gladheidsbestrijding in Woerden en Oudewater

PSI begeleidde de gemeente Woerden en de gemeente Oudewater bij het afsluiten van een Raamovereenkomst voor Gladheidsbestrijding. De periode tot aanvang van het Strooiseizoen 2020 – 2021 wordt gebruikt om de gladheidsbestrijding te organiseren. Het strooiseizoen loopt van 1 november tot en met 31 maart.

Tot de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer – niet limitatief – behoren:
• Leveren en de opslag van dooimiddelen;
• Ter beschikking stellen van de voertuigen;
• Opslag voor het ter beschikking gestelde gladheidsbestrijdingsmaterieel gedurende de gehele looptijd van het contract;
• Consignatiedienst; spoedeisend werk verrichten bij onvoorziene omstandigheden zoals storingen en calamiteiten;
• Na oproep uitvoeren van Strooiacties.

De Raamovereenkomst met de opdrachtnemer is ingegaan op 1 april 2020.