OPDRACHTGEVERS

Op het gebied van inkoop helpt PSI organisaties in de publieke sector vooruit. PSI ondersteunt onder andere bij het implementeren en borgen van een efficiënt inkoopproces en het behouden van kwaliteit van dienstverlening door efficiënt contractmanagement en contractbeheer. PSI is actief in vier domeinen: Fysiek, Sociaal en ICT en Organisatie Inrichting. De opdrachtgevers zijn heel verschillend: provincies, grote en kleine gemeenten en onderwijsinstellingen. Bij veel gemeenten is PSI zelfs de vaste inkoopadviseur. Onze klanten kunnen bovenstaande beamen. Wilt u specifieke referenties of informatie over de projecten? Mailt u naar info@psi-inkoop.nl of bel ons 033 303 77 10.

Spie-methode gemeente Veenendaal

Spie-methode gemeente Veenendaal

De Spie-methode door PSI

Vanaf 1995 werkt PSI als inkoopadviesbureau vooral voor decentrale overheden. Deze overheden streven ernaar steeds goedkoper, efficiënter en effectiever te handelen. PSI is daarbij een onafhankelijke schakel die innovatie organiseert voor deze overheden via slimme inzet van de markt. Het gaat dan niet alleen om advies. PSI-ers zijn ook doeners die door een hoge mate van standaardisatie projectmatig en gestructureerd werken. De bekendheid van PSI op dit gebied, bracht de gemeente Veenendaal ertoe PSI in te huren om haar te adviseren en te begeleiden bij het onderzoeken en vernieuwen van de inkoopfunctie.

Wat is de Spie-methode?
Maar eerst: wat is de Spie-methode eigenlijk? De Spie-methode is een aanpak om een nieuwe werkwijze te ontwikkelen en implementeren in een organisatie. De verandering komt tot stand via een of meer voorbeeldprojecten. In het voorbeeldproject combineer je denken en doen, waardoor medewerkers en anderen kunnen zien hoe de nieuwe manier van werken er uit ziet. Organisatieveranderingen kunnen lastig zijn en weerstand in een organisatie oproepen. Het helpt wanneer mensen de ruimte krijgen om eraan te wennen. En de kwaliteit van de verandering verbetert wanneer mensen een bijdrage kunnen leveren en inzichten en ervaringen gebruikt worden om bij te sturen. Communicatie is daarom van belang. Door goede communicatie kan de projectleider alle betrokkenen meenemen in de verandering die je wil doorvoeren. Het mooie aan de Spie-methode is dat de verschillende trajecten van veranderen, leren en ervaren, en verbeteren naast elkaar lopen.

De Spie-methode in Veenendaal?
Net als in veel andere gemeenten zijn de primaire processen in Veenendaal ondergebracht in verschillende domeinen – sociaal, fysiek, bedrijfsvoering. Per domein wordt apart ingekocht. PSI heeft geadviseerd om voor elk domein een eigen domein-inkoper aan te stellen met kennis van de inhoudelijke werkzaamheden binnen dit domein.

PSI legde voor de vernieuwing van de inkoopfunctie het advies neer om de Spie-methode te gebruiken. De gemeente Veenendaal volgde het advies op en PSI werd ingehuurd om het domeinenmodel te implementeren.

PSI deed eerst onderzoek op alle afdelingen van de drie domeinen: wat zijn de knelpunten, wat zijn de ambities, welke kaders zijn er, hoe moeten de functies eruit zien etc.. Daaruit kwam een langjarige-planning met daarop de uit te voeren acties. Langjarig omdat je een verandering als deze niet op korte termijn kunt realiseren: zorgvuldigheid is een randvoorwaarde bij een organisatieverandering, en die kost tijd. Het implementatieplan werd vastgesteld en om de implementatie uit te voeren maakte de gemeente Veenendaal de bewuste keuze een interne medewerker als projectleider aan te stellen met de taak mensen aan te nemen en op te leiden. PSI heeft in samenwerking met de projectleider de Spie-methode ingezet. Per domein kwam er een pilot door een voorbeeldproject te kiezen om de medewerkers op de afdeling te laten zien hoe het werkt. Er is gekozen voor de aanbesteding van een groenbestek waarbij de uitvoering van de werkzaamheden door het werkbedrijf en een externe partij geïntegreerd moest worden. Het tweede Spie-project was een make or buy afweging of de schuldhulpverlening door de gemeente in eigen beheer moest worden uitgevoerd of moesten worden uitbesteed. Het derde Spie-project was het afsluiten van een raamovereenkomst voor de inhuur van personeel voor de gemeente.

Met het inzetten van PSI en de Spie-methode zorgt een organisatie dat denken en doen hand in hand gaan bij de verandering. Via de Spie-projecten kan de organisatie alvast kennis maken met de nieuwe manier van werken en wordt er tegelijkertijd gewerkt aan de implementatie van de verandering. Op die manier kan je gelijk ‘aan het werk’ in plaats van te werken vanuit een analyse-fase, en op die manier is het eenvoudiger om mensen bij de verandering te betrekken in een actieve rol. Dat draagt bij aan de kwaliteit van de verandering en aan het draagvlak.

Europese Aanbesteding inspecties openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

Europese Aanbesteding inspecties openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

Om te weten hoe de installaties eraan toe zijn voert de gemeente inspecties uit. Deze inspecties zijn onderverdeeld in vier segmenten. De gemeente heeft PSI ingeschakeld om de aanbesteding voor te bereiden zodat zij dezen konden aankondigen en partijen erop kunnen inschrijven. Voor twee van de inspecties van de assets in de openbare ruimte zijn de aanbestedingen afgerond en partijen gecontracteerd. Het gaat om de veiligheidsinspectie van de elektrische installaties – geven de installaties de juiste signalen af waarmee vanuit het systeem veiligheid is gegarandeerd. De andere inspectie heeft te maken met avond/nachtcontrole – is de verlichting in de avond/nacht aan en overdag uit. Wanneer dit niet het geval is, lost de aannemer het mankement op en voert de juiste gegevens in de mast. Voor de andere twee inspecties is de aanbesteding in voorbereiding.

Ondersteuning aanbesteding Apollohal

Ondersteuning aanbesteding Apollohal

De Gemeente Amsterdam vroeg PSI voor begeleiding bij het uitschrijven van aanbestedingstrajecten voor renovatie en topsportvriendelijk maken van de Apollohal. In het grote complex – beter bekend als de Basketbaltempel – houdt de eredivisie trainingen en wedstrijden. In 3 meervoudig onderhandse trajecten en 1 enkelvoudige aanbesteding werden de bouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden uitgezet. Waaronder het plaatsen van neerlaatbare scheidingswanden, telescopische tribunes en de levering van elektronische scoreborden. De grote zaal met houten vloer en tribunes biedt plaats aan ruim 900 bezoekers. Naast belijningen voor basketbal, voetbal, badminton, volleybal biedt het ook faciliteiten voor de schermsport. Daarnaast zijn deze zalen beschikbaar als gymzaal voor onderwijsinstellingen uit de buurt.
De aanbesteding is succesvol afgerond. 4 verschillende partijen – gecontracteerd door middel van samenwerking – voeren het werk op dit moment uit.

Aanbesteding afvaleiland Ten Katemarkt

Aanbesteding afvaleiland Ten Katemarkt

De Ten Katemarkt produceert evenals iedere andere markt veel afval. Op een unieke manier voeren zij dit afval tijdens de markturen af via een afvaleiland. Voor dit afvaleiland is een plek gecreëerd op de markt zelf waar marktkooplieden hun afval kunnen brengen dat persmachines direct verwerken. Bijzonder is dat het afval gescheiden wordt ingezameld. Zo staan er containers voor restafval, gft en papier/karton. Een beheerder is verantwoordelijk voor goed gebruik van de machines en dat veiligheid is gegarandeerd. Het afvaleiland is zo gesitueerd dat alleen marktkooplieden toegang hebben en als er geen markt is, is de locatie afgesloten. Een afvalinzamelaar leegt de containers. De beheerder heeft een leasecontract afgesloten voor het onderhoud van machines. PSI heeft een inkoopstrategie geschreven om het contract te verlengen en de werkzaamheden uit te laten voeren.

Europese Aanbesteding onderhoudscontract tunneltechnische installaties Spaarndammer-, Michiel de Ruiter- en IJtunnel

Europese Aanbesteding onderhoudscontract tunneltechnische installaties Spaarndammer-, Michiel de Ruiter- en IJtunnel

Wanneer een tunnel langer is dan 850m bepaalt de nationale tunnenwetgeving aan welke eisen deze tunnel moet voldoen. Aanvullend geldt een Europese richtlijn voor tunnels langer dan 500m die onderdeel zijn van het trans-Europese wegennet. Een goed werkend camerasysteem is een van de eisen. Via deze systemen houden wegverkeersleiders de tunnels 24/7 vanuit verkeerscentrales in de gaten. Bij incidenten kunnen ze de tunnel afsluiten, installaties in de tunnel bedienen en de hulpdiensten alarmeren. Wanneer camera’s niet naar behoren functioneren, ontstaan er onveilige situaties. Het dus is van essentieel belang dat de 30 of 40 installaties goed en tijdig onderhouden worden om te voorkomen dat ze uitvallen. PSI bereidde de Europese Aanbesteding voor. De gunningscriteria waren dat de aannemer zowel de beste prijs bood als de beste kwaliteit. De gemeente Amsterdam is content met de geslaagde aanbesteding en heeft naar tevredenheid een partij voor 6 jaar gecontracteerd.

Projectleider LEDtransitie Overspanningen Openbare Verlichting

Projectleider LEDtransitie Overspanningen Openbare Verlichting

Voor de Directie Verkeer & Openbare Ruimten van de gemeente Amsterdam is PSI projectleider bij het realiseren van LEDtransitie. Dit project maakt deel uit van een groter programma waarbij de gemeente de traditionele verlichting in de stad omzet naar duurzame led verlichting. Naast lichtmasten zijn er in de openbare ruimte ruim 9000 overspanningen. Waar straten te smal zijn voor lichtmasten – omdat ook andere noodzakelijke voorzieningen zijn aangebracht -, geven overspanningen een rustiger straatbeeld. Aan staaldraden van gevel naar gevel hangen lampen die ook verLED worden. De opdracht aan PSI is uitgebreid met de inspectie van gevelverbindingen en staaldraden. Zijn deze nog solide zodat veiligheid gegarandeerd is? Waar nodig vervangt de aannemer deze en brengt LEDverlichting aan. Wanneer de klus is geklaard bespaart de gemeente Amsterdam fors op haar uitgaven.