FYSIEK DOMEIN

In het fysieke domein ondersteunen wij bij inkoop- en aanbestedingstrajecten voor infrastructurele projecten en beheer en onderhoudscontracten voor de openbare ruimte.

Meervoudig onderhandse aanbesteding vervangen sportverlichting turnhal Amsterdam

Meervoudig onderhandse aanbesteding vervangen sportverlichting turnhal Amsterdam

De gemeente Amsterdam schakelde PSI in de meervoudig onderhandse aanbesteding te begeleiden voor het vervangen van sportverlichting in Sportcentrum Sloten (voorheen SportXperience Amsterdam). Deze multifunctionele sport- en evenementenlocatie beschikt over een grote turnhal met een oppervlakte van 2500 m2

Het beoogde doel: de functie van de sporthal te continueren met een verbeterde verlichting in de turnhal. De opdracht van de gemeente was de huidige TL- (sport)verlichtingsinstallatie te vervangen door een LED-verlichtingsinstallatie. Voordelen hiervan zijn energiebesparing, lange levensduur, minder vervangingskosten. Binnen deze aanbesteding was de planning een cruciale factor. Een uitdaging voor de opdrachtnemer om binnen 6 weken alle werkzaamheden uit te voeren. De gemeente selecteerde een partij op basis van een plan van aanpak en een inschrijvingsprijs.

Meervoudig onderhandse aanbesteding onderhoud en verbetering vloeren gemeentelijke sporthallen Amsterdam

Meervoudig onderhandse aanbesteding onderhoud en verbetering vloeren gemeentelijke sporthallen Amsterdam

In verschillende gemeentelijke sporthallen waren de vloeren toe aan vervanging van de toplaag. Het doel van de werkzaamheden was onderhoud en verbetering van de vloeren, zodat de functie van de sporthal gecontinueerd kan worden. PSI werd gevraagd een meervoudig onderhandse aanbesteding te begeleiden.

Sporthal Wethouder Verheij wordt gezien als een apart perceel omdat de situatie hier complexer is. De oppervlakte van de desbetreffende sporthal is aanzienlijk met 1371 m². Daarnaast gaf de gemeente Amsterdam aan dat de planning een cruciale factor is binnen deze aanbesteding. Partijen hadden maximaal 6 weken de tijd om de vloerafwerking in alle sporthallen uit te voeren. Op basis van een plan van aanpak en een inschrijvingsprijs is een partij geselecteerd voor het uitvoeren van het werk.

Raamovereenkomst gladheidsbestrijding in Woerden en Oudewater

Raamovereenkomst gladheidsbestrijding in Woerden en Oudewater

PSI begeleidde de gemeente Woerden en de gemeente Oudewater bij het afsluiten van een Raamovereenkomst voor Gladheidsbestrijding. De periode tot aanvang van het Strooiseizoen 2020 – 2021 wordt gebruikt om de gladheidsbestrijding te organiseren. Het strooiseizoen loopt van 1 november tot en met 31 maart.

Tot de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer – niet limitatief – behoren:
• Leveren en de opslag van dooimiddelen;
• Ter beschikking stellen van de voertuigen;
• Opslag voor het ter beschikking gestelde gladheidsbestrijdingsmaterieel gedurende de gehele looptijd van het contract;
• Consignatiedienst; spoedeisend werk verrichten bij onvoorziene omstandigheden zoals storingen en calamiteiten;
• Na oproep uitvoeren van Strooiacties.

De Raamovereenkomst met de opdrachtnemer is ingegaan op 1 april 2020.

Inkoopprofessionalisering, SPIE methode domeinenmodel Inkoop, aanbesteding groenonderhoud

Inkoopprofessionalisering, SPIE methode domeinenmodel Inkoop, aanbesteding groenonderhoud

Veenendaal heeft een divers groenareaal in de openbare buitenruimte. Om dit in stand te houden en te optimaliseren is het belangrijk dat goed beheer wordt uitgevoerd. PSI is gevraagd een aanbesteding te begeleiden voor het contracteren van verschillende aannemers voor dit groenareaal.

De gemeente Veenendaal heeft twee doelstellingen die zij wil behalen met de contracten die zij sluit:
• Het onderhoud van het groen contracteren waarbij het voldoet aan het vastgestelde kwaliteitsniveau;
• Overlast en hinder voor de bewoners beperken met in het bijzonder het waarborgen van verkeersdoorstroming op de hoofdstructuur;

Op basis van een EMVI-beoordeling met kwaliteit zijn aannemers geselecteerd die het beste aansloten bij deze doelstellingen.

Openbare Europese aanbesteding ingenieursdiensten Brug Woerden-West en Harmelerwaard

Openbare Europese aanbesteding ingenieursdiensten Brug Woerden-West en Harmelerwaard

De gemeente Woerden gaat een aantal grote verkeersprojecten realiseren. Hierbij zijn advies- en ingenieursdiensten nodig. Het project Brug Woerden-West evenals de Harmelerwaard vragen vergelijkbare kwaliteiten en ervaring. Gemeente Woerden nodigde PSI uit de aanbesteding voor ingenieursdiensten te begeleiden. Complex in dit proces, waarin deze projecten tot stand moeten komen, is dat de gemeente in samenhang thema’s van inhoudelijke kennis en ervaring wil benutten. Zo wordt in deze projecten samenhangend uitvoering gegeven aan de verkeersstrategie, is er sprake van het realiseren van een beweegbare brug over de Oude Rijn en – zeker bij de Brug Woerden-West – gaat het om complexe binnenstedelijke inpassing.

Het inschakelen van PSI had als resultaat een langdurige raamovereenkomst op basis van vertrouwen en samenwerking.

Defensie Materieel Organisatie afdeling Brand- en Bedrijfsstoffen

Defensie Materieel Organisatie (DMO) voorziet de Krijgsmacht van materieel en informatievoorziening die nodig is om haar taken uit te voeren. Directie Inkoop draagt verantwoordelijkheid voor inventarisatie en aanschaf tot einde contract. Zij hebben een scherp oog voor ontwikkelingen in de markt en de internationale partners. Integriteit, rechtmatigheid en focus op value for money zijn hierbij de belangrijkste aspecten.

PSI ondersteunde Bureau Inkoop Afdeling Brand- en Bedrijfsstoffen in Bathmen. Collega Jesse (gedetacheerd) begeleidde een aantal Europese aanbestedingen van smeerolie en wapenolie; zette meervoudig onderhandse trajecten uit zoals een traject voor aanschaf van gelaatscamouflage en een traject voor het inhuren van lichters om brandstof via water te vervoeren. In de voorbereiding van de aanbestedingen verrichtte hij marktonderzoeken, vroeg offertes aan, stelde na selectie van leveranciers de overeenkomst op en bewaakte de uitvoering.